Bijenbos

 


 

 

Het terrein van het Bijenbos wordt begrensd door de Peddedijk, Hollenbergerveldweg, Groene Plasweg en het naburige landbouwperceel. Dit gehele gebied staat kadastraal bekend als sectie S nr. 272 en sectie S nr. 273. Beide gebieden hebben in de jaren zeventig dienst gedaan als vuilstortplaats.

Het gehele Bijenbos, bestaande uit het openbare gedeelte, weilanden en houtsingels is totaal ongeveer 5,5 hectare groot. Het Bijenbos, inclusief de 2 bijenstallen, 3 hekwerken, 2 zitbanken, 1 picknicktafel en 1 prullenbak zijn eigendom van de gemeente Haaksbergen.

 

Midden in dit terrein is een laagte gerealiseerd die bekleed is met een laag leem om het regenwater vast te houden en om te voorkomen dat het vuile grondwater zich mengt met het water in de poel.

In 1997 is een begin gemaakt met de inplant van het terrein en in 1998 is de inplant van de bomen door de gemeente afgerond. Van de totale oppervlakte is ongeveer 1/4 deel ingeplant met bomen en struiken. In de jaren daarna zijn er door de gemeente 2 bijenstallen gebouwd om imkers van de imkervereniging “De Heidebloem” te Haaksbergen de gelegenheid te geven hier hun bijenkasten te plaatsen.

In 2006 zijn ter gelegenheid van het 100 jarig jubileum van de imkervereniging “De Heidebloem” ook nog een aantal aanvullende soorten bomen in het bijenbos geplant.

 

Doel en gebruik van het terrein

  1. Het Bijenbos is een openbaar terrein en is voor iedereen opengesteld van zonsopgang tot zonsondergang met uitzondering van het afgesloten deel met bijenstal.
  2. Honden dienen in het terrein aangelijnd te zijn.
  3. Het terrein is verboden voor alle gemotoriseerd verkeer met uitzondering van machines die ingezet worden bij het onderhoud van het bijenbos.
  4. Open vuur en het gebruik van barbecues is verboden.    


 

Voorkomende bomen en struiken in het bijenbos:

Berk Betula pendula
Eik Querqus robur
Els Alnus glutinosa
Div. soorten wilgen Salix spp
Braam Rubus fruticosus
Framboos Rubus Iaeus
Liguster Ligustrum  vulgare
Meidoorn Crataegus monogyna
Hazelaar Coryllus avelana
Wilde roos Rosa canina
Es Fraxinus excelsior
Linde Tilia cordata
Kastanje Aesculus hippocastanum
Duindoorn Elaeagnus pungens
Div. soorten kornoelje Cornus spp
Robinia Robinia pseudoacacia
Tamme kastanje Castanea sativa
Wilde kers Prunus avium
Sleedoorn Prunus spinosa
Vuilboom Rhamnus frangula
Veldesdoorn Acer campestre
Vlier Sambucus nigra
Lijsterbes Sorbus aucuparia
Kardinaalsmuts Euonymus europaeus
Hulst
Ilex aquifolium

 

Verspreid over het gehele terrein staan ook vele soorten inheemse planten die voor allerlei soorten insecten van groot belang zijn, het zij zowel als voedselplant als waardplant.

 

Eind 2012 wordt er een “Beheersplan Bijenbos Haaksbergen” opgesteld en aangeboden aan de gemeente Haaksbergen.