Bijenleerpad

 

 

Rond het jaar 2010 werd het plan opgevat om het Bijenbos een openbare functie te geven en werd het idee geopperd over te gaan tot de aanleg van een Bijenleerpad.

Doelstelling van het Bijenleerpad is bezoekers kennis bij te brengen over het belang van bijen voor de mensheid en de natuur wat mogelijk kan bijdragen in het op peil houden van het aantal imkers in Haaksbergen. Het Bijenleerpad verhoogt ook de recreatieve waarde van het gebied. Het pad sluit aan op de bestaande routestructuren voor wandelaars en fietsers en kan opgenomen worden in de zogenaamde wandelommetjes.

 

Een vragen- en antwoordenlijst over het bijenleerpad kunt u hier vinden.

 

Voor het oppakken van dit plan werd een Werkgroep bijenbos “Realisatie Bijenleerpad” in het levengeroepen. In 2011 werd het gezegde “De koe bij de horens vatten” letterlijk opgepakt door als werkgroep aan het eind van dat jaar bij elkaar te komen.

Bij de eerste werkgroepvergadering kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Inlichten Gemeente Haaksbergen,
 • Benaderen sponsoren,
 • Ontwerp en kosten infopanelen voor bijenleerpad
 • Keuze thema’s voor infopanelen,
 • Type en kosten hekwerken bijenbos,
 • Zitbanken bijenbos,

 

In overleg met de gemeente werd een plan opgesteld voor het “bijenleerpad”, en werd er overeenstemming bereikt met betrekking tot de aanleg van het “bijenleerpad”. Ook kwam aan de orde het uitvoeren van de jaarlijks onderhoud aan het “bijenleerpad”.

Al snel bleek dat de Rabobank wel willend tegenover dit plan stond en wij een donatie kregen uit het Stimuleringsfonds van de Rabobank. Ook werden andere sponsoren benaderd waardoor dit plan, wat de financiën betreft, verder uitgewerkt kon worden.

 

In de op volgende avonduren is de werkgroep Bijenbos bezig gegaan met het uitwerken van het bijenleerpad. Door middel van de informatieborden langs dit pad kan alles worden uitgelegd over de bijen, andere insecten en drachtplanten. Het formaat van de borden alsmede de constructie en de thema’s op de borden werd bepaald. Nu nog de informatie op deze borden uitwerken. Dat vergde toch wat meer tijd dan wij hadden ingeschat. Medio 2012 waren de teksten gereed en werden ze gedrukt op de borden.

 

De vastgestelde thema’s zijn: 

 1. Plaats van de bij in het dierenrijk 
 2. Het leven van de honingbij 
 3. De ontwikkeling van ei tot bij
 4. Het bijenvolk het hele jaar door
 5. Bijentaal en Drachtplanten
 6. Het bijenvoedsel
 7. Bijenwoning
 8. Het nut van de honingbijen
 9. Bedreigingen voor de bijen
 10. De imkerij als hobby, het gehele jaar door.


 

Via de gemeente was het mogelijk om voordelig aan hekwerken te komen. Na enige discussie werd er voor gekozen om 2 hekwerken van type C te kiezen, beide voorzien van een extra klaphek en een klein hek ook voorzien van een klaphek. Van de uitvoering met klaphek is gebruik gemaakt waardoor voetgangers en fietsers het bijenleerpad eenvoudig kunnen betreden.

 

Dit Bijenleerpad kan zowel door fietsers als door wandelaars worden bezocht. Het Bijenbos heeft zodoende een educatief karakter gekregen, vooral voor scholen en toeristen. Het is juist een reden om tijdens een fietstochtje even af te stappen en kennis te nemen van de geboden informatie. Laat je verleiden en breng eens een bezoek aan het bijenbos samen met de kinderen.

Officieel werd het Bijenleerpad aan de Groene Plasweg geopend op zaterdag 7 juli 2012, in het "Jaar van de Bij" onder belangstelling van ongeveer 50 genodigden.

 

 

Opening Bijenleerpad en toespraak door Wethouder Scholten

 

Educatief project in het bijenbos.

ln 1997 kreeg lmkersvereniging De Heidebloem dit perceel grond, gelegen tussen Groene Plasweg en Peddedijk, in gebruik. in maart van dat jaar werd, op Nationale Boomfeestdag, werd een groot deel van dit terrein door leerlingen van alle basisscholen in Haaksbergen ingeplant. Een jaar later werd nog eens een deel ingeplant, waardoor 1/4 van de totale oppervlakte van 5,5 ha sindsdien uit bos bestaat. Het terrein kreeg door de genoemde feiten, het gebruik door de imkers en de bosinplant. al snel de naam 'Het Bijenbos'. Na 15 jaar is de naam Bijenbos dan ook aardig ingeburgerd in Haaksbergen.

 

Waarom deze plek?

De verwerking van afval verliep 40 jaar geleden nog totaal anders dan tegenwoordig. De gemeente regelde het allemaal zelf en had grond nodig om het afval te verwerken of beter gezegd te begraven. Er waren grondeigenaren die hun perceel hiervoor verkochten of tegen een voor die tijd redelijke vergoeding (5 gulden per ha/jaar! De tijden zijn veranderd) ter beschikking stelden. Zo diende het perceel waar we nu staan tussen 1957 en 1972 als gemeentelijke vuilstortplaats. Het perceel diende voor 1957 als zandafgraving en om deze gaten te dichten kon er aardig wat gedumpt worden. Uiteindelijk is het perceel gemeentelijk eigendom geworden en dat het is na de ruilverkaveling ook zo gebleven, want wie wil er met de kennis van nu een voormalige vuilstort in eigendom?

Het terrein was intussen van een afdeklaag voorzien en het bleek prima als weiland of natuurterrein dienst te kunnen doen.

 

Nieuwe functie

Midden jaren '90 werd het Varkbos aan de Industriestraat gekapt ten gunste van de uitbreiding van het bedrijf Langezaal. De gemeente moest dit bos compenseren en koos voor dit terrein aan de Groene Plasweg, waar op dat moment nog geen andere functie voor bedacht was.

Vereniging De Heidebloem zocht in diezelfde tijd een plek om iets positiefs voor de bijen te doen, die het ook toen al zwaar hadden. De dracht voor bijen is momenteel een landelijk probleem, maar de toestand voor bijen was ook 15 jaar geleden al redelijk zorgwekkend. Op aandringen van het bestuur van vereniging De Heidebloem moest er iets voor onze bijen gedaan worden. De gemeente en De Heidebloem vonden elkaar op het juiste moment. De imkers mochten het terrein aan de Groene Plasweg in gebruik nemen, waarbij de gemeente een deel met bos liet inplanten. Een jaar later bouwde De Heidebloem de twee bijeenstallen, die sindsdien door een aantal bijenvolken worden bewoond.

Het terrein heeft zich de afgelopen jaren tot een fraai natuurgebied ontwikkeld, waarvan ook de fauna profiteert. Je kunt hier reeën. fazanten en ook patrijzen aantreffen.

 

Gebruiksovereenkomst

Tot nu toe deed de gemeente Haaksbergen zelf het grote onderhoud van het terrein. Dat gaat vanaf volgend jaar officieel veranderen. Toen De Heidebloem verzocht of de gemeente mee wilde werken aan een plan om de inrichting van het terrein nog bijvriendelijker te maken en een educatief bijenleerpad te ontwikkelen zagen we dit als een uitdaging.

U voelt hem al aankomen. De gemeente draagt vanaf volgend jaar het onderhoud per overeenkomst over aan de Imkervereniging. De imkers mogen het terrein voor onbepaalde tijd 'lenen', waarbij zij als tegenprestatie ook het beheer en onderhoud doen. De plannen van De Heidebloem passen binnen het gemeentelijk beleid en verdienen dan ook onze steun.

Het bijeenleerpad heeft een belangrijke educatieve functie. We hopen dat vooral de jeugd en het onderwijs de weg naar dit terrein weten te vinden. Het '10-jarig jubileum van het Grintenbosch als educatief bos deze week bewijst maar eens dat de jeugd juist heel enthousiast is over deze vormen van educatie in samenwerking met vele vrijwilligers. We hopen dat ook De Heidebloern dit enthousiasme mag ontvangen de komende jaren. Juist nu de bijen het zwaar hebben en de bijenpopulatie terug loopt door onder meer ziektes, bestrijdingsmiddelen en het ontbreken van een bijvriendelijke omgeving, is het van belang voorlichting te geven over het nut van de honingbij. Bijen zijn van groot belang in het ecosysteem, omdat zij aan het begin van onze voedselketen staan en verantwoordelijk zijn voor de bestuiving van 70% van onze voedselgewassen.

Het bijenpad verhoogt ook de recreatieve waarde van het gebied. Het pad sluit aan op de bestaande routestructuren voor wandelaars en fietsers. Het is juist een reden om tijdens een fietstochtje even af te stappen en kennis te nemen van de informatie. Op dit moment is overigens het creëren van wandelommetjes actueel. Onlangs werd het möllenpad geopend. Deze fraaie route ligt op een km afstand van dit terrein. Het zou aardig zijn dat er een tweede ommetje wordt gemaakt waarin het bijenleerpad wordt opgenomen (ommetje 'het iemenpad’). Het verdient aanbeveling dat vooral wandelaars deze plek weten te vinden Wie voelt zich geroepen deze taak op te pakken?

 

Vereniging de Heidebloem heeft Haaksbergen met het bijenleerpad een dienst bewezen. Succes met de verdere plannen.